header-ny.gif

Publikationer

Publikationer

Jody Hoffer Gittel - Effektivitet i sundhedsvæsenet - samarbejde, fleksibilitet og kvalitet

Det er stor aktuel fokus på produktivitet, effektivitet og kvalitet. I den forbindelse har den amerkanske forsker Jody Hoffer Gittels epokegørende arbejder vakt meget stor interesse i Danmark, og hun er jævnligt i landet for at inspirerere med sine forskningsresultater. Denne bog er en dansk oversættelse af hendes mest berømte udgivelse High Performance Healthcare.

Gittels forskning stiller skarpt på samarbejdet og koordineringen mellem forskellige faggrupper på arbejdspladsen - brobyggende social kapital. Hendes centrale budskab er, at det ikke er nok, at de ansatte er dygtige til deres fag; de skal også kunne samarbejde med hinanden på tværs af faggrænser. Godt samarbejde er først og fremmest kendetegnet ved hhv. fælles sprog, fælles mål og gensidig respekt. (Fra bagsiden)

 

 

En af de mest centrale publikationer var udgivelsen i 2008 af :

Kristian Gylling Olesen, Eva Thoft, Peter Hasle og Tage Søndergaard Kristensen: Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog. Arbejdsmiljørådet/NFA 2008.

 

Arbejdsmiljørådet skriver på deres hjemmeside følgende om hvidbogen:

Udgangspunktet har været en undren over at virksomheder – i dette tilfælde fire slagterier - med ens grundbetingelser i forhold til produktion, kompetencer, organisering og overenskomst klarer sig vidt forskelligt i forhold til sygefravær, konflikter og produktivitet. Forskere fra NFA og DTU har på baggrund af kvalitative studier af slagterierne peget på virksomhedens sociale kapital som en afgørende forklaring på forskellene. For at belyse denne vinkel og få en slags 'state of the art' har Arbejdsmiljørådet efterfølgende ladet forskerne udarbejde en hvidbog over denne indfaldsvinkel og fået indsamlet yderligere eksempler fra ind- og udland

Hvidbogen kan downloades på Arbejdsmiljørådets hjemmeside

 

Eva Thoft, Peter Hasle og Kristian Gylling Olesen: Ledelse med social kapital. L&H Business. 2010

Forlaget skriver om bogen:

I en skærpet international konkurrence, hvor danske virksomheder har brug for at præstere det ypperste, er social kapital et vigtigt konkurrenceparameter. .

Social kapital udgøres af relationer mellem mennesker og bygger på retfærdighed og tillid. Det er en enorm ressource, som findes i større eller mindre grad i alle virksomheder. For at sikre konkurrenceevne og udvikling bør nutidens ledere være bevidste om, hvordan de omsætter virksomhedens sociale kapital. Når den sociale kapital sættes i spil sikres effektive arbejdsgange og en optimal brug af medarbejdernes ressourcer, viden og kompetencer.
I Ledelse med social kapital fortæller forfatterne Peter Hasle, Eva Thoft og Kristian Gylling Olesen i en række spændende cases, hvordan ledere i private og offentlige virksomheder arbejder med at fremme virksomhedens sociale kapital. En tilgang som kan guide og inspirere ledere i mødet med tidens ledelsesmæssige udfordringer. Fx selvledelse og behovet for samarbejde både på tværs af, og ud ad organisationen. 
Bogen henvender sig til ledere på alle niveauer, samt medarbejdere, som beskæftiger sig med HR, personaleledelse, arbejdsmiljø, kommunikation, projektledelse og meget mere.

 

Tage Søndergaard Kristensen: Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag, HK Danmark 2009

I bogen tegner Tage Søndergaard Kristensen et klart billede af, at arbejdsmiljø og produktivitet hænger sammen.

Som dokumentation gennemgås 32 forskellige bøger, rapporter og artikler. Gennemgangen giver et bredt aktuelt billede af nogle grundlæggende sammenhænge mellem det psykiske arbejdsmiljø og virksomhedernes produktivitet. Rapporten omfatter både danske og udenlandske virksomheder indenfor mange forskellige brancher.

Bogen kan rekvireres ved henvendelse til HK/Danmark.
Bogen kan endvidere downloades på www.hk.dk og  www.e-pages.dk/hk/451

 

 

Sørensen OH, Mac A, Limborg HJ & Pedersen M (red.). Arbejdets
kerne – Om at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i praksis. Frydenlund København 2008.

Forlaget skriver om bogen:
Igennem tre år har 16 arbejdslivsforskere samarbejdet med 14 virksomheder og institutioner om at finde frem til, hvordan man skaber et godt psykisk arbejdsmiljø. Resultaterne af projektet er formuleret i 13 teser, der beskrives i bogen her. Bogen giver hermed et godt indblik i nogle af de dilemmaer, som medarbejdere og ledelse står i.

I bogen diskuterer forfatterne en række temaer af væsentlig betydning for det psykiske arbejdsmiljø. En vigtig pointe er, at muligheden for at udføre kerneopgaven i arbejdet og den faglige respekt og anerkendelse, medarbejderne nyder, er afgørende. Desuden diskuteres bl.a., hvordan ændringer igangsættes og af hvem, hvilken betydning tillid har, ledelsens rolle, og resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne gennemgås.

 

Forskningsartikler

Af forskningsartikler om social kapital kan bl.a. nævnes:

Kristensen TS, Hasle P & Pejtersen J. Virksomhedens sociale kapital – en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Tidsskrift for Arbejdsliv 2008; 10 (2): s. 30-45.

Hasle P & Møller N. Fra en konfliktkultur til udvikling i fællesskab– social kapital i danske slagterier. Tidsskrift for Arbejdsliv 2005; 7 (3): s. 71-86

 

Øvrige bøger om social kapital

Der er desuden udgivet flere bøger på dansk om social kapital i bredere sammenhæng. Her kan bl.a. nævnes:
Gert Tinggård Svendsen & Gunnar L H Svendsen: Social kapital – en introduktion. Hans Reitzels Forlag, København 2006

Forlaget skriver om bogen:

Danmark er som en humlebi, der i teorien ikke kan flyve, men gør det alligevel. Den offentlige sektor er enorm, skatterne er tårnhøje og de økonomiske incitamenter svage. Alligevel hører vi sammen med de øvrige skandinaviske velfærdsstater til blandt verdens rigeste lande. Hvorfor?

 Svaret kunne være "social kapital", dvs. summen af det ofte helt uformelle samarbejde, der finder sted dagligt på kryds og tværs borgerne imellem og som bygger på tillid og fælles normer opbygget over generationer. Mistillid og kontrol skaber bureaukrati og koster penge. Et velfungerende civilsamfund derimod, som alle føler sig ansvarlige for, er en produktiv kraft, der gør samfundet mere smidigt og effektivt. 

Social kapital er den første danske introduktion til et begreb, der i disse år får stadig mere international opmærksomhed inden for både økonomisk teori og samfundsvidenskaberne generelt. Bogen afdækker begrebets rødder og gennemgår de forskellige teoretiske tilgange til feltet - fra Bourdieu og Coleman til Robert Putnam - og viser med en række konkrete eksempler fra bl.a. andelsbevægelsen og sports- og idrætsbevægelserne, hvordan social kapital har udgjort en afgørende produktionsfaktor i det danske samfund.
Hegedal, Paul og Sara Lea Rosenmeier (red.):
"Social Kapital som teori og praksis". Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur 2007

Bibliotekerne skriver om bogen:

På baggrund af en teoretisk introduktion til begrebet social kapital anlægges et mere handlingsorienteret perspektiv for at vise hvordan teorierne anvendes på felter som pædagogik, integration, boligområder, foreningsliv, demokrati, økonomi og nationalstaten.