header-ny.gif

Bar sosu – 9 Eksempler på dialogværktøjer

BAR Sosu – 9 Eksempler på dialogværktøjer

De følgende 9 værktøjer kan downloades på BAR Sosu hjemmeside. Dette værktøj kan I bruge til at skabe et overblik over, hvordan det ser ud med den sociale kapital på jeres arbejdsplads.

Selve værktøjet består af et lille spørgeskema, der kun tager omkring to minutter at udfylde. Svarene kan så danne baggrund for en dialog om, hvordan den sociale kapital har det på jeres arbejdsplads - og om, hvordan I kan arbejde målrettet med at styrke den sociale kapital.

Mulighed for at sammenligne
Resultaterne i spørgeskemaet kan I også sammenligne med landsgennemsnittet, som mere end 3.500 lønmodtagere var med til at danne i forbindelse med en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse i 2005.

Italesætte Social kapital med et filmklip

Det er en god idé, at I skaber jer en fælles forståelse for hvad social kapital er på arbejdspladsen, hvis I vil arbejde med social kapital. Værktøjet foreslår en række sjove filmklip, hvor den sociale kapital er i spil, og hvor I kan starte en dialog om den sociale kapitals hovedelementer tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.
Værktøjet forklarer de forskellige sammenhænge, som påvirkes af arbejdspladsens social kapital, og det foreslår også en fremgangsmetode til dialog om emnet.

Et værktøj til at starte ud med
Værktøjet henvender sig til alle på arbejdspladsen - både ledere og medarbejdere i MED. Ligesom værktøjet "Fire hurtige om social kapital" er det med at skabe et fælles udgangspunkt for jeres videre arbejde med social kapital.

Læs mere om at italesætte med filmklip

En lille hurtig dialog om social kapital

Værktøjet her kan I bruge, når I vil sætte den sociale kapital på dagsordenen på et personalemøde. Det indeholder både en dagsorden med rollefordeling i personalegruppen - samt en opgave, der skal bruges til at finde ud af, hvordan I kan øge den sociale kapital på arbejdspladsen.
De resultater, der kommer ud af arbejdet på personalemødet, kan efterfølgende bruges af MED-udvalget til diskussion af flere mulige initiativer. Værktøjet her er altså en slags brændselscelle eller katalysator til den videre process i arbejdet med social kapital.
MED er med
I værktøjet er der lagt op til en helt konkret metode til overlevering af viden mellem personalemødet og MED-udvalget – og en tilsvarende procedure for at levere information den anden vej, så MED-udvalget kan redegøre for deres beslutninger og forslag til eventuelle indsatser.

Læse mere om den lille hurtige dialog

Observation af social kapital I en arbejdsgruppe

Med dette værktøj kan I danne jer et overblik over, hvordan social kapital udøves i praksis i en arbejdsgruppe eller på en afdeling/arbejdsplads.
I forbindelse med et møde eller en arbejdsgang med flere deltagere, udpeges en udefrakommende observatør, der efter en fastlagt model registrerer samarbejdet, kommunikationen og de øvrige elementer i den sociale kapital.

Udførlig observationsramme
Værktøjet overlader meget lidt til tilfældighederne. Dels består det af en udførlig observationsramme, og dels er både observatørens rolle og samspil med arbejdsgruppen nøje og klart defineret.

Læs mere om observationer i en arbejdsgruppe

Spørgeskema om Social Kapital

Spørgeskemaet er i virkeligheden en række delredskaber, der giver jer mulighed for at tilpasse et omfattende spørgeskema om social kapital, så det passer nøjagtigt til jeres arbejdsplads - og eventuelt også til de undersøgelser af arbejdsmiljøet, som I i forvejen gennemfører.
Værktøjet består af følgende delredskaber

•    Spørgeskema om social kapital
•    Tilpasning af spørgeskema
•    Oversigt over spørgsmål i spørgeskemaet om social kapital
•    Dialogmøde – tilbagemelding af spørgeskemaresultater for personalegruppen


Mulighed for at sammenligne
Både spørgeskemaet og resultaterne er relevante at sætte i gang og diskutere i både MED og lederfora – også andre steder i organisationen end på netop jeres arbejdsplads. For at hjælpe med til at få gang i den del af processen, kan man bruge værktøjerne: "Netværksmøder" eller "Refleksioner i linjeledelsen om social kapital".

Læs mere om spørgeskemaet

Kom godt i gang og gå ikke i stå undervejs

Værktøjet her er en tjekliste, som I kan bruge til at holde gang i arbejdet med social kapital på jeres arbejdsplads. Men listen kan også anvendes til at danne overblik over de forskellige opgaver, roller og udfordringer, som I kan løbe ind i og som det kan være en god ide at prøve at tage højde for.
Mulighed for at sammenligne
Tjeklisten skal simpelthen sikre, at I kommer godt fra start med social kapital aktiviteterne, og at I løbende får sat fokus på de forhold, som erfaringsmæssigt er afgørende for om I går i den rigtige retning.

Læs mere om at komme godt i gang

Netværksmøder

Netværksmøderne kan binde sammen på organisationen når I arbejder med social kapital. Værktøjet sætter rammen for et møde mellem mange og alle relevante lag i organisationen - lige fra topledelsen over MED-udvalget, HR- og arbejdsmiljø-afdelinger til ledere og medarbejdere på de lokale arbejdspladser i lokal-MED.
Værktøjet præsenterer både grundlaget for netværksmødet og har eksempler på helt konkrete dagsordner, der kun behøver et minimum af tilpasning.

Læs mere om netværksmøder

Refleksioner i linjeledelsen om social kapital

Dette værktøj kan bruges af linjeledelsen i organisationen, når I vil vurdere, om social kapital skal indgå som et strategisk element i jeres organisation. Konkret giver værktøjet også en række bud på diskussionsoplæg til, hvad linjeledelsen kan gøre for at styrke den sociale kapital.
Værktøjet indeholder et forslag til dagsorden for ledermødet af to timers varighed, hvor væsentlige elementer af arbejdet med social kapital i organisationen kan diskuteres.
I sammenhæng med spørgeskemaet
I dagsordenen lægges blandt andet også op til en gennemgang af de resultater, der er kommet ud af brugen af det centrale værktøj "Spørgeskema om social kapital", såfremt det er blevet brugt. Her indgår også en sammenligning på tværs af arbejdsgrupper og afdelinger i organisationen.

Læs mere om refleksioner i linjeledelsen

Inspiration til indsatser der opbygger social kapital

Her kan I læse om de mange forskellige tiltag og resultater, som BAR SoSus projekt om social kapital har ført med sig på de medvirkende arbejdspladser.
Værktøjet er et inspirationskatalog, der kredser om kerneopgaven, og om den betydning, som de mange initiativer har haft for netop den opgave, som ledelsen og medarbejderne er sammen om at løse – på den enkelte arbejdsplads.
Mulighed for at sammenligne
De mange beretninger fra arbejdspladserne er samlet under følgende overskrifter i kataloget

• Sæt fokus på kerneopgaven
• Gør planlægning og fordeling af arbejdet bedre
• Skab strukturer og rammer, der befordrer samarbejdet
• Styrk relationer mellem det lokale, det centrale (MED) og på tværs

Læs mere om indsatser der opbygger